5. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlandı

İcra yoluyla çocuk teslimine son veren düzenlemenin de içinde yer aldığı 5’inci yargı paketi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Adalet Bakanlığınca yürütülen Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan ve yargı reformunun beşinci paketi olarak bilinen “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TBMM Genel Kurulunda 24 Kasım’da kabul edilerek yasalaşmasının ardından bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5’inci Yargı Paketini içeren kanunla icra sistemi ile icra sisteminde önemli değişikliklere giderirken, velayet altındaki çocukların teslimi ve hâkim savcı alımlarına ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

Bakanlığın web sitesindeki bilgiye göre değişiklikle çocukların icra yoluyla teslimi işlemi ücretsiz hale getirildi. Mevzuat değişikliklerinin de yapılmasının ardından bir yıllık geçiş süreci sonrası çocuk teslimi, adliyelerdeki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin koordinesinde valilikler ve yerel yönetimlerin desteğiyle uzmanlar eşliğinde yapılacak.

Beşinci yargı paketi kapsamında icra sisteminde önemli değişiklikler yapıldı.

Çocuk teslimi ücretsiz hale getirildi

Yargı reformunun beşinci paketi kapsamında çocuk tesliminde icra dairelerine yapılan ödemeler ortadan kaldırıldı. İlgili masraflar Adalet Bakanlığı tarafından karşılanacak. Süreç içerisinde 1932 yılından beri uygulanan çocuk teslimi-icra ilişkisi tamamen kaldırılmış olacak. Ancak bunun için bazı mevzuat değişikliklerinin yapılması gerekiyor. Bu değişikliklerin tamamlanmasından bir yıl sonra da pilot uygulama başlayacak.

Mevcut durumda, boşanmış veya ayrılmış çiftlerin çocukları görmesi sürecinde uyuşmazlık çıkarsa mahkeme kararını icra dairelerince yerine getirilmekteydi. Çocuk adeta bir eşya gibi teslim ediliyor, taraflar arasında yeni anlaşmazlıklara ve mağduriyetlere yol açıyor, ebeveynler kendi çocuğunu görmek için icraya başvurmak zorunda kalıyordu.

Çocuk teslimi ile ilgili düzenleme ne getiriyor?

-Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulması görevi Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine verildi.

-Bu işlemler, çocuğun üstün yararı doğrultusunda psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar eliyle yerine getirilecek.

-Süreçte yapılacak tüm işlemler tamamen ücretsiz olacak, harç alınmayacak ve yapılacak tüm masraflar Devlet bütçesinden karşılanacak.

-Bu işlemler çocuğun örselenmesine neden olmayacak şekilde kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin sosyal hizmet merkezleri, gençlik merkezleri, aile yaşam merkezleri gibi mekânlarda gerçekleştirilecek.

-Çocuğun ailesiyle görüştürülmesinde uygulanmakta olan zor kullanma usulü kaldırıldı.

-Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesini engelleyenlere disiplin hapsi uygulanacak.

-Kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet hakkı değiştirilebilecek. Bu husus kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara ihtar edilecektir.

Beşinci yargı paketiyle icra sisteminde değişiklikler yapıldı

TBMM’de kabul edilen değişikliklerle icra sisteminin dijital gelişmelere uygun olarak sadeleştirilip hızlandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda icra dairelerinde 90 yıldır uygulanan fiziki satış usulü kaldırılarak elektronik satış usulü getirildi.

İcra dairelerinde elektronik satış nasıl yapılacak?

-Açık artırmalara internete erişim olan her yerden çok daha fazla kişi katılabilecek.

-İsteyen herkes açık artırmada kolay ve şeffaf bir şekilde teklif verebilecek.

-Mezat salonlarına gelme ve oradaki teklifleri takip etme ihtiyacı ortadan kalkacak.

Sonuçta; mahcuz mal veya hak rayiç değerinde satılabilecek. Alacaklı ve borçlu menfaati en üst seviyede korunmuş olacaktır.

İcra dairelerindeki işleyiş sadeleştirildi

Düzenlemeyle icra sistemi sadeleştirilmekte ve daha da kolaylaştırılmaktadır.

-Hacizli malların daha hızlı bir şekilde satışa çıkarılabilmesi için tarife usulü getirilmektedir.

-İstihkak işlemlerinde mülkiyeti koruyucu hükümler düzenlenmektedir.

-Sicile kayıtlı malların kıymet takdirine ilişkin esaslar yeniden belirlenmektedir.

-Borçluya haczedilen malını rızaya dayalı olarak satma imkânı verilmektedir.

-Borcun icralarda taksitle ödenmesinde damga vergisinin alınması usulü kaldırılmaktadır.

-İhale uygulamasında yaşanan ve özellikle takibin tarafları ile ihale alıcısını zarara uğratan birtakım sorunlara çözüm bulmak amacıyla ihalenin feshini talep etmeye ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılmaktadır.

-İcra dairelerinin başkanı olacak. Hâkim sınıfından getirilecek icra dairesi başkanı icra dairelerinin gözetim, denetimini sağlayacak, idari işlere bakacak.

Hâkim ve savcılık adaylığına atanma şartlarında düzenleme

Değişiklikle ayrıca hâkim ve savcılık adaylığına atanma şartlarından, “Alışılmışlığın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak” şartı kaldırılıdı.

Covid-19 izinleri 31 Mayıs 2022’ye kadar uzatılabilecek

Düzenlemeyle ayrıca “Kovid-19 izni” ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından “her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir” şeklindeki ibare, “her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir” olarak değiştiriliyor. Buna göre, salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022’ye kadar uzatılabilecek.

Haber66

Bu Haberi Paylaşın